رتبه‌بندی دانشگاه های هنرایران از سوی موسسه استنادی پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اعلام شد. این رتبه بندی در بازه زمانی 1400 -1401 انجام پذیرفته است:

رتبه بندی دانشگاه های هنر کشور