ده دانشگاه برتر ایران بر اساس رتبه بندی جهانی سال 2023  موسسه استنادی پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از قرار زیر است: