بر اساس رتبه بندی موضوعی کیو. اس – سال 2024 (QS) رتبه جهانی دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه موضوعی علم مواد به قرار جدول زیر است:

رتبه جهانی دانشگاه برتر کشور در حوزه موضوعی علم مواد