رتبه‌بندی  17 دانشگاه غیرانتفاعی ایران از سوی موسسه استنادی پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اعلام شد. این رتبه بندی در بازه زمانی 1400 -1401 انجام پذیرفته است:

فهرست بهترین دانشگاه های غیرانتفاعی ایران بر اساس رتبه بندی 1400 - 1401 ISC