بهترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی علوم زیستی اعلام شدند. بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز سال 2024 بهترین دانشگاه های کشور در حوزه موضوعی علوم زیستی از قرار ذکرشده در جدول زیر هستند:

بهترین دانشگاه های ایران در علوم زیستی