بهترین دانشگاه های ایران در رشته کامپیوتر یا همان حوزه موضوعی علوم کامپیوتری اعلام شدند. بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز سال 2024 بهترین دانشگاه های کشور در حوزه موضوعی علوم کامپیوتر از قرار ذکرشده در جدول زیر هستند:

بهترین دانشگاه های ایران در حوزه کامپیوتر