بهترین دانشگاه های ایران در رشته علوم اجتماعی اعلام شدند. بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز سال 2024 بهترین دانشگاه های کشور در حوزه موضوعی علوم اجتماعی از قرار ذکرشده در جدول زیر هستند: