نتایج بیست و یکمین رتبه بندی جهانی کیو اس، یعنی رتبه بندی 2025 QS، در 4 ژوئن 2024 انتشار یافت. در این رتبه بندی بیش از 1500 موسسه از 105 کشور حضور داشته اند و رتبه بندی شده اند.
9 دانشگاه برتر کشور در رتبه بندی جهانی کیو اس 2025 به قرار زیر هستند:

1- دانشگاه صنعتی شریف: رتبۀ جهانی 342

2- دانشگاه تهران؛ رتبۀ جهانی: 368

3-  دانشگاه امیرکبر؛ رتبۀ جهانی: 403

4- دانشگاه علم وصنعت؛ رتبۀ جهانی: 436

5- دانشگاه صنعتی اصفهان؛ رتبۀ جهانی: 489

6- دانشگاه تبریز؛ رتبۀ جهانی: 552

7- دانشگاه شیراز؛ رتبۀ جهانی: 700 – 691

8- دانشگاه شهید بهشتی؛ رتبۀ جهانی: 900 – 851

9- دانشگاه فردوسی مشهد؛ رتبۀ جهانی: 1000- 951