بر اساس رتبه بندی موضوعی کیو. اس – سال 2024 (QS) رتبه جهانی چهار دانشگاه برتر کشور در حوزه موضوعی ریاضیات به قرار جدول زیر است:

رتبه جهانی دانشگاه های برتر ایران در حوزه ریاضیات