بهترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی بهداشت و بالینی اعلام شدند. بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز سال 2024 بهترین دانشگاه های کشور در حوزه موضوعی بهداشت و بالینی از قرار ذکرشده در جدول زیر هستند:

بهترین داننشگاه های ایران در حوزه موضوعی بهداشت و بالینی