بر اساس رتبه بندی موضوعی کیو. اس – سال 2024 (QS) رتبه جهانی دو دانشگاه برتر کشور در حوزه موضوعی آناتومی و فیزیولوژی به قرار جدول زیر است:

رتبه جهانی دو دانشگاه کشور در حوزه موضوعی فیزیولوژی و آناتومی بر اساس رتبه بندی جهانی QS - 2024