فهرست بهترین دانشگاهها در رشته اقتصاد و تجارت اعلام شد.

بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز 2024 بهترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی اقتصاد و تجارت و رتبه جهانی آن مطابق جدول زیر است

بهترین دانشگاه های ایران در حوزه اقتصاد و تجارت - رتبه بندی تایمز 2024