دفترچه‌های سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۸ به تفکیک هر یک از رشته‌های تحصیلی

عنوان رشته امتحانی
دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری
دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه – منطق
دانلود فلسفه – علم
دانلود فلسفه و کلام اسلامی
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود رشته علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست
دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود  ادیان و عرفان
دانلود الهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی – شیمی فیزیک
دانلود شیمی – شیمی آلی
دانلود شیمی – شیمی تجزیه
دانلود شیمی – شیمی معدنی
دانلود شيمي -شيمي پليمر
دانلود شيمي كاربردي
دانلود فیتوشیمی
دانلود آب و هواشناسي
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود زيست شناسي گياهي – سلولي وتكويني
دانلود زیست شناسی جانوري – فيزيولوژي
دانلود علوم جانوري -بيوسيستماتيك
دانلود زیست شناسی جانوري – سلولي وتكويني
دانلود زيست شناسي -سلولي ومولکولی
دانلود بيوشيمي  (کد 2709)
دانلود بيوشيمي  (کد 2227)
دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود زيست فناوري ميكروبي
دانلود ریززيست فناوري
دانلود آمار
دانلود رياضي محض
دانلود      رياضي كاربردي
دانلود رشته فيزيك دريا
دانلود رشته زيست شناسي دريا
دانلود علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك
دانلود رشته فيزيك
دانلود فوتونيك
دانلود رشته ژئوفيزيك -لرزه شناسي
دانلود رشته ژئوفيزيك -زلزله شناسي
دانلود رشته ژئوفيزيك -الكترومغناطيس
دانلود رشته ژئوفيزيك -گراني سنجي
دانلود رشته علوم وفناوري نانو-نانوشيمي
دانلود رشته بيوانفورماتيك
دانلود  علوم كامپيوتر
دانلود  علوم شناختي
دانلود  مهندسي برق –  الكترونيك
دانلود  مهندسي برق – مخابرات
دانلود  مهندسي برق – قدرت
دانلود مهندسي برق – كنترل
دانلود مهندسي عمران -سازه
دانلود  مهندسي عمران – زلزله
دانلود  مهندسي عمران – ژئوتكنيك
دانلود  مهندسي عمران – مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي
دانلود  مهندسي عمران – راه وترابري
دانلود مهندسي عمران – سواحل بنادروسازه هاي دريايي
دانلود  مهندسي عمران -مديريت منابع اب
دانلود مهندسي عمران – حمل ونقل
دانلود مهندسي عمران – مديريت ساخت
دانلود  مهندسي عمران – محيطزيست
دانلود  مهندسي نقشه برداري – ژئودزي
دانلود مهندسي نقشه برداري – فتوگرامتري
دانلود  مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور
دانلود  مهندسي نقشه برداري – سيستم اطلاعات مکانی
دانلود  مهندسي مكانيك – ساخت وتوليد
دانلود  مهندسي مكانيك – مكانيك جامدات
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مهندسي مكانيك – ديناميك كنترل وارتعاشات
دانلود  مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
دانلود  مهندسي دريا
دانلود  مهندسي هوافضا – آیروديناميك
دانلود  مهندسي هوافضا – جلوبرندگي
دانلود  مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي
  دانلود مهندسي هوافضا – ديناميك پروازوكنترل
  دانلود  مهندسي معدن – اكتشاف
دانلود   مهندسي معدن – استخراج
دانلود  مهندسي معدن – فراوري موادمعدني
  دانلود مهندسي معدن – مكانيك سنگ
  دانلود  مهندسي پليمر- پليمر
  دانلود مهندسي پليمر- رنگ
دانلود  مهندسي محيطزيست  -منابع اب
  دانلود مهندسي محيطزيست – اب وفاضلاب
  دانلود  مهندسي محيطزيست – موادزائدجامد
  دانلود  مهندسي محيطزيست – آلودگي هوا
دانلود                    مهندسي پزشكي – بيوالكتريك
دانلود   مهندسي پزشكي – بيومكانيك
دانلود  مهندسي پزشكي – بيومتريال
دانلود مهندسی صنایع
دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                        مهندسي نفت – اكتشاف
  دانلود  مهندسي نفت (کد 2352)
  دانلود مهندسي كامپيوتر- نرم افزاروالگوريتم
  دانلود مهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري
دانلود   مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي
دانلود   مهندسي كامپيوتر- شبكه ورايانش
  دانلود مهندسي فناوري اطلاعات
  دانلود مهندسي موادومتالورژي
  دانلود  مهندسي شيمي
  دانلود  مهندسي شيمي – بيوتكنولوژي
  دانلود  فناوري نانو- نانومواد
  دانلود              فناوري نانو- نانوالكتريك
 دانلود علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
  دانلود  مهندسي هسته اي – كاربردپرتوها
  دانلود  مهندسي هسته اي – راكتور
  دانلود  مهندسي هسته اي – پرتوپزشكي
  دانلود  مهندسي هسته اي – گداخت
  دانلود مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي
  دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  دانلود  مهندسي نساجي – شيمي نساجي وعلوم الياف
  دانلود مهندسي سيستم هاي انرژي
دانلود رشته آگروتکنولوژی
دانلود رشته آگروتکنولوژی – بذر
دانلود رشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
دانلود پژوهش هنر
دانلود  شهرسازي
  دانلود معماري
  دانلود                             مديريت پروژه وساخت
دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود  علوم ومهندسي آبخیز
دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود اگرواکولوژی
  دانلود مديريت وكنترل بيابان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات
دانلود علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات – تكثيروپرورش ابزيان
  دانلود علوم ومهندسي جنگل مدیریت جنگل
دانلود علوم ومهندسي جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
  دانلود علوم ومهندسي جنگل – علوم زیستی جنگل
  دانلود بيماري شناسي گياهي
  دانلود  حشره شناسي كشاورزي
  دانلود توسعه كشاورزي
  دانلود ترويج واموزش كشاورزي پایدار
  دانلود ژنتيك وبه نژادي گياهي
  دانلود  علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
  دانلود علوم ومهندسي اب -منابع اب
  دانلود  علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي
  دانلود علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-حفاظت و اصلاح
  دانلود  علوم دامي
  دانلود مديريت منابع خاك
  دانلود  مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك
دانلود علوم ومهندسي صنايع غذايي
  دانلود علوم ومهندسي باغباني
  دانلود  زبان وادبيات عرب
  دانلود             مطالعات زنان
 دانلود  جمعیت شناسی
   دانلود حقوق نفت وگاز
   دانلود حقوق خصوصي
   دانلود حقوق بين الملل عمومي
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسي
   دانلود  حقوق عمومي
   دانلود روان شناسي
   دانلود سنجش واندازه گيري
   دانلود  روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
   دانلود اموزش عالي
  دانلود  تكنولوژي اموزشي
  دانلود  روان شناسي تربيتي
دانلود      آموزش زبان انگليسي
دانلود زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
دانلود جراحي دامپزشكي
دانلود مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود راديولوژي دامپزشكي
دانلود كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود پاتولوژي دامپزشكي
دانلود بهداشت وبيماري هاي پرندگان
دانلود بهداشت وبيماري هاي ابزيان
دانلود بهداشت موادغذايي
دانلود بهداشت خوراك دام
دانلود اپيدميولوژي
دانلود انگل شناسي دامپزشكي
دانلود باكتري شناسي
دانلود ويروس شناسي
دانلود قارچ شناسي
دانلود ايمني شناسي
دانلود بيوتكنولوژي
دانلود فناوري توليدمثل دردامپزشكي
دانلود  سم شناسي
دانلود فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود فيزيولوژي
دانلود آناتومي وجنين شناسي مقايسه اي
دانلود  بافت شناسي مقايسه اي
دانلود  بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي
دانلود اموزش زبان فرانسه
دانلود ادبیات فرانسه
دانلود اموزش زبان روسي
دانلود اموزش زبان الماني
دانلود آموزش زبان انگليسي
دانلود زبان وادبيات انگليسي
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسي
دانلود فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود زمين شناسي نفت
دانلود زمين شناسي فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي
دانلود زمين شناسي اب های زیرزمینی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود هواشناسي
دانلود مرمت اشياي فرهنگی و تاريخي
دانلود مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي
دانلود رشته بيوشيمي
دانلود بیوفیزیک
دانلود تئاتر
دانلود علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود اقتصاد کشاورزی
دانلود میکروبیولوژی

دفترچه های شماره دو

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
دانلود زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

منبع: سایت سازمان سنجش