رتبه دانشگاه‌های ایران بر اساس آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام- ISC ۲۰۲۰

رتبه دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی بین المللی ISC ۲۰۲۰ منبع: ISC رتبه در ایران دانشگاه‌های ایران رتبه در جهان اسلام ۱ علوم پزشکی تهران ۱۰ ۲ تهران ۱۵ ۳ علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۸ ۴ صنعتی اصفهان ۳۰ صنعتی شریف ۶ تربیت مدرس ۳۷ ۷ علوم پزشکی اصفهان ۴۴ ۸ صنعتی امیرکبیر ۴۶ ۹ فردوسی […]