۳۰ مرداد آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد

شرکت کنندگان در آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند تا پایان روز سه‌شنبه 30 مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت کنندگان در آزمون سراسری 1397 که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند، می توانند تا پایان روز سه‌شنبه 30 مرداد با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org با توجه به نمره کل کسب شده در هر زیر گروه متناسب با رشته انتخابی و کد شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب 100 رشته محل اقدام کنند.

بازنمایی تنوع حوزه های علمی و فنی مهندسیِ دخیل در رشته ی نسبتاً نوظهور «مهندسی انرژی»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: Indiana University – Purdue University Indianapolis

فهرست رشته‌های قابل انتخاب در واحدهای دانشگاهی شهر تهران در انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد ۹۷

[tabs tab1=”ریاضی” tab1_icon=”” tab2=”تجربی” tab2_icon=”” tab3=”انسانی” tab3_icon=””]

[tab]

نام گرایش نام دانشگاه
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
ریاضیات و کاربردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب

[/tab]

[tab]

نام گرایش نام دانشگاه
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
میکرو بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم و  مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شیمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
بهداشت خانواده – کاردانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
کاردانی بهداشت مبارزه با بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
میکرو بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
میکرو بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شرق
اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
علوم تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد – علوم و تحقیقات-ظرفیت خودگردان

[/tab]

[tab]

نام گرایش نام دانشگاه
روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شرق
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شرق

[/tab]

[/tabs]

مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي سال ۹۷

همه دفترچه‌های انتخاب رشته سال ۱۳۹۷

Icon
دفترچه رشته/محل‌هاي آزمون سراسري سال 1397 دانشگاه آزاد (رشته‌هاي غیر‌پزشکی و علوم پزشکی)
Icon
دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سال 1397
Icon
اصلاحيات دفترچه‌هاي راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1397
Icon
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی)
Icon
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (گروه آزمایشی علوم انسانی)
Icon
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (گروه آزمایشی علوم تجربی)
Icon
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (گروه آزمایشی علوم ریاضی)
Icon
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (بخش پیوست ها)
Icon
دفترچه راهنمای آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97

  دفترچه راهنمای آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال ۹۷

  به منظور آشنایی با مدارک مورد پذیرش برای هریک از رشته‌های امتحانی مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی به صفحه 29 تا 39 این دفترچه مراجعه فرمایید.

  Icon
  دفترچه راهنمای آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97

   شهریه پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سال ۹۶-۹۵

   حفاظت شده: رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان ویژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی انسانی ۹۷ (به جز علوم ورزشی)

   این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

   حفاظت شده: رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان ویژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی ریاضی ۹۷ (به جز علوم ورزشی)

   این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: