دانشگاه‌های برتر ایران بر حسب رتبه‌بندی جهانی کیو.اس-۲۰۱۹ (QS)

زمینه موضوعی نام دانشگاه رتبه
مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه شیراز ۴۵۱-۵۰۰
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف ۲۵۱-۳۰۰
 دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه شیراز ۳۵۱-۴۰۰
 دانشگاه علم و صنعت ۴۰۱-۴۵۰
کشاورزی و جنگلداری دانشگاه تهران ۲۰۱-۲۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۵۱-۳۰۰
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۵۱-۵۰۰
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۱-۲۰۰
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی  دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۵۱-۶۰۰
علوم کامپیوتر  دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه تهران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۵۱-۶۰۰
مهندسی عمران و سازه  دانشگاه صنعتی شریف ۱۵۱-۲۰۰
جغرافیا دانشگاه تهران
زبان‌شناسی دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
فیزیک و علوم نجوم  دانشگاه صنعتی شریف ۴۵۱-۵۰۰
ریاضیات  دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه تهران ۳۰۱-۳۵۰
آمار  دانشگاه صنعتی شریف ۱۵۱-۲۰۰
معماری و محیط انسان ساز دانشگاه تهران
علم مواد  دانشگاه صنعتی شریف ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۵۱-۴۰۰
 دانشگاه علم و صنعت ۳۵۱-۴۰۰