گفت و گوی تخصصی گروه پژوهشی فرهیختگان شریف با مهندس سید مصطفی حسینی سرپرست گروه نرم افزاری

/
گروه پژوهشی فرهیختگان شریف:جناب مهندس حسینی شما از همان سال 1377 سرپر…