۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر بر اساس آخرین رتبه بندی (96-97-ISC)

رتبه کل نام دانشگاه
1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
4 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
8 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
21-30 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
21-30 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21-30 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
21-30 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21-30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
21-30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
21-30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
21-30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
21-30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
21-30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان