۲۰ دانشگاه‌ صنعتی برتر بر‌اساس آخرین رتبه‌بندی (96-97-ISC)

رتبه کل نام دانشگاه
1 دانشگاه صنعتی شریف
2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
6-10 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
6-10 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
6-10 دانشگاه صنعتی سهند
6-10 دانشگاه صنعتی شیراز
6-10 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
11-15 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
11-15 دانشگاه صنعت نفت
11-15 دانشگاه صنعتی ارومیه
11-15 دانشگاه صنعتی شاهرود
11-15 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
16-20 دانشگاه صنعتی اراک
16-20 دانشگاه صنعتی سیرجان
16-20 دانشگاه صنعتی قوچان
16-20 دانشگاه صنعتی همدان
16-20 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین