دانشگاه‌‌های هنر برتر بر‌اساس آخرین رتبه‌بندی (96-97-ISC)

رتبه کل نام دانشگاه
1 دانشگاه هنر اصفهان
2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
3 دانشگاه هنر تهران
4 دانشگاه هنر شیراز