نمونه یک انتخاب فرضی با روش تمام الولیتی

در صفحۀ تعیین اولویت‌های نرم‌افزار، پنج اولویت اول شهری داوطلب به ترتیب چه بوده است؟
پنج اولویت رشته‌ای داوطلب دقیقاً و به ترتیب چه بوده است؟
در صفحۀ تنظیمات اولویت‌بندی از بین گزینه‌های شهر-محور، رشته‌محور و اهمیت یکسان کدام یک انتخاب شده است؟
ارزش‌گذاری دوره‌های شبانه و غیرانتفاعی در تعیین اولویت کدام‌یک از سه گزینۀ قابل انتخاب در نرم‌افزار بوده است؟

ردیف نام رشته نام دانشگاه نوع
1 مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه
2 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
3 مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان شبانه
4 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
5 مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه
6 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز روزانه
7 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران – اهواز روزانه
8 مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
9 مهندسی برق دانشگاه اصفهان روزانه
10 مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان شبانه
11 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه
12 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز روزانه
13 مهندسی برق دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه
14 مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
15 مهندسی برق دانشگاه شهید چمران – اهواز روزانه
16 مهندسی برق دانشگاه اصفهان شبانه
17 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
18 مهندسی عمران دانشگاه اصفهان روزانه
19 مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
20 مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه
21 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز روزانه
22 مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
23 مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
24 مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران – اهواز روزانه
25 مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
26 مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
27 مهندسی عمران دانشگاه شیراز روزانه
28 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
29 مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
30 مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
31 مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
32 مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
33 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
34 مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
35 مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
36 مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
37 مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه