۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر بر اساس آخرین رتبه بندی (۹۶-۹۷-ISC)

رتبه کل نام دانشگاه
۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان