دفترچه‌ انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه سال ۹۸

Icon
دفترچه‌ انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه سال ۹۸
Icon
اصلاحيه شماره ۲ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸
Icon
اصلاحیه شماره ۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸

اصلاحیه دفترچه‌ انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه سال ۹۸