آشنایی با امکانات مشاوریار نرم افزار انتخاب رشته فرهیختگان شریف از رهگذر تورق و مشاهدۀ تصاویر بخش «مشاوریار» نرم‌افزار.