در این صفحه تصاویر نرم افزار رغبت سنج فرهیختگان شریف بارگذاری شده است؛در نظر داشته باشید که این نرم افزار بر ویندوزهای 7 ، 8 و 10 قابل نصب است.