بسته کوچک مشاورمحور (نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار ۵۵ اجرا+ مشاوریار مستقل) | لایسنس ویژۀ انتخاب رشتۀ سال ۱۴۰۲