بسته کوچک (نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار ۵۵ اجرا +‌ رغبت‌نمای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی | ۸۰ اجر) | لایسنس ویژۀ انتخاب رشته سال ۱۴۰۲