بسته مشاورمحور (نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار + مشاوریار مستقل)| لایسنس ویژۀ انتخاب رشتۀ ۱۴۰۲