بسته جامع (نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار + مشاوریار مستقل +‌ رغبت‌نمای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی| ۸۰ اجر) | لایسنس ویژۀ انتخاب رشته سال ۱۴۰۰|