بسته جامع (نرم‌ افزار انتخاب رشته و مشاوریار + مشاوریار مستقل +‌ رغبت‌ نمای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی