بسته برتر (نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار + مشاوریار مستقل +‌ رغبت‌نمای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی ۵۰۰ اجرا) | لایسنس یکساله ویژۀ انتخاب رشتۀ سال ۱۴۰۰