بسته برتر انتخاب رشته مجازی حاوی نرم افزار انتخاب رشته فرهیختگان شریف، نرم افزار رغبت سنج فرهیختگان شریف و نرم افزار مشاوریار فرهیختگان شریف