رضایت‌نامه‌ها

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود
کاربران نرم‌افزار انتخاب رشته از تجربۀ کاربری نرم‌افزار سخن می‌گویند