نوشته‌ها

نکتۀ مهم در خصوص انتخاب رشتۀ 1399

/
مطابق بند 2 اطلاعیۀ 98/11/1 سازمان سنجش در آزمون سراسری 1399« پذ…