فهرست رشته های مورد تأیید شرکت در آزمون دوره هاي تخصصی داروسازی

استخراج شده از اطلاعیه مربوطه

رشته کنترل دارو دکتری عمومی داروسازی
رشته فارماسیوتیكس دکتری عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد داروسازی( به شرط دارا بودن  کارشناسی داروسازی )
رشته سم شناسی دکتری عمومی داروسازی،  پزشكی، دامپزشكی، کارشناسی  ارشد و فوق لیسانس در رشته های (داروسازی- سم شناسی-داروشناسی)
رشته داروسازی سنتی دکتری  عمومی  داروسازی
رشته  داروسازی  هسته ای دکتری عمومی داروسازی، فوق لیسانس(کارشناسی ارشد) در تمام گرایشهای شیمی، مهندسی شیمی ، بیوشیمی ، ایمونولوژی و فارمااولوژی و تواسیكولوژی
رشته بیوتكنولوژی دارویی دکتری عمومی: داروسازی، پزشكی
کارشناسی ارشد رشته های: زیست فناوری دارویی، زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی )، مهندسی شیمی ، بیوشیمی، زیست شناسی، میكروب شناسی ، نانوتكنولوژی پزشكی و نانوتكنولوژی دارویی
رشته  اقتصاد و مدیریت دارو دکتری عمومی داروسازی، دکتری عمومی پزشكی، کارشناسی ارشد اقتصاد، کارشناسی ارشد مدیریت در  سلامت و بهداشت، کارشناسی  ارشد داروسازی، کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارو
رشته فارماکوگنوزی دکتری عمومی داروسازی، پزشكی عمومی، کارشناسی ارشد( فوق لیسانس) در رشته فیتوشیمی
رشته شیمی دارویی دکتری عمومی داروسازی، کارشناسی  ارشد( فوق  لیسانس)  شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی دارویی
رشته داروسازی بالینی دکتری عمومی داروسازی
رشته نانوفناوری دارویی دکتری عمومی: داروسازی، پزشكی، دامپزشكی، دندانپزشكی و دکتری علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد: نانوتكنولوژی، بیوتكنولوژی (کلیه گرایش ها)، نانوتكنولوژی پزشكی، زیست فناوری پزشكی، فارماکولوژی، سم شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیك، علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، ایمنی شناسی پزشكی، ژنتیك، مهندسی ژنتیك، زیست شناسی ( کلیه گرایش ها)، میكروب شناسی پزشكی، مهندسی پزشكی ( کلیه گرایش ها) شیمی (کلیه گرایش ها) ژنتیك انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد و بیوانفورماتیك
رشته زیست مواد دارویی دکتری عمومی پزشكی، دکتری عمومی دندانپزشكی، دکتری عمومی داروسازی، دکتری عمومی دامپزشکی و یا دارا بودن کارشناسی ارشد در یكی از رشته های زیست فناوری پزشكی، نانوفناوری پزشكی، پلیمر، زیست شناسی سلولی ملكولی، فیزیك پزشكی، بیوفیزیك و بیوشیمی بالینی، بیوفیزیك و بیوشیمی، شیمی باگرایش های شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیك، مهندسی شیمی، مهندسی داروسازی و مهندسی پزشکی و نیز مهندسی بافت و زیست مواد (در صورت پذیرش پیشنهاد از طرف دبیر محترم اموزش تخصصی داروسازی)

 

 

 

آمار سایت