درباره موسسه

فرهیختگان شریف پایبند و همواره وفادار به آرمانِ " آگاهانه ساختنِ روندهای تصمیم گیری داوطلبان کنکور"، از سالها پیش به ضرورت هر چه بیشتر ُبروز کننده ی ارائه ی نرم افزار انتخاب رشته ی  پی برد. دو سال تلاش مداوم کار- گروه های تخصصی این مجموعه نهایتاً به ارائه ی نرم افزاری منجر گشت که نه تنها تماماً بومی ست و به نیازی سراسر بومی پاسخ می گوید- البته این خصوصیت پیچدگی کار را بیشتر نشان می دهد چرا که دیگر هیچ مشابه خارجی در کار نیست تا کارها را مثل همیشه آسان نماید - بلکه بسیاری از ظرافتهای مد نظر مشاوران ارجمند و کارکشته گان امر آموزش را چنان در الگوریتم خود دخیل کرده است که می توان اظهار داشت دارای کیفیتی در حد استانداردهای جهانی ست.

مدیر عامل

مهندس محمدرضا دانش زاده