آزمونسالتاریخ ثبت نامتاریخ برگزاری
دکتری تخصصی (Ph.D)98سه‌شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ تا دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۲جمعه ۹۷/۱۲/۰۳
کارشناسی ارشد ناپیوسته98جمعه ۹۷/۰۹/۱۶ تا یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵ پنجشنبه ۹۸/۰۲/۰۵ و

جمعه ۹۸/۰۲/۰۶

سراسری98چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ تا پنج‌شنبه ۹۷/۱۲/۰۲ پنجشنبه ۹۸/۰۴/۱۳ و

جمعه ۹۸/۰۴/۱۴

کاردانی به کارشناسی98ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه رشته های با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی سه شنبه ۹۸/۰۲/۱۰ تا دوشنبه ۹۸/۰۲/۱۶برگزاری آزمون برای رشته های امتحانی با آزمون جمعه ۹۸/۰۵/۱۱
کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی98ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه رشته های امتحانی با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۲ تا شنبه ۹۸/۰۲/۲۸برگزاری آزمون برای رشته های امتحانی با آزمون ۹۸/۰۵/۱۱

منبع: سایت سازمان سنجش