۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۱۳۹۵-۱۳۹۶

رتبه کل نام دانشگاه
۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
۱۶-۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
۲۱-۳۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۲۱-۳۱ دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۲۱-۳۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
۲۱-۳۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
۲۱-۳۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
۲۱-۳۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
۲۱-۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
۲۱-۳۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
۲۱-۳۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
۲۱-۳۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC