۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر بر‌اساس آخرین رتبه‌بندی (۹۶-۹۷-ISC)

رتبه کل نام دانشگاه
۱ دانشگاه تهران
۲ دانشگاه تربیت مدرس
۳ دانشگاه فردوسی مشهد
۴ دانشگاه شیراز
۵ دانشگاه تبریز
۶ دانشگاه شهید بهشتی
۷ دانشگاه اصفهان
۸ دانشگاه بوعلی سینا
۹ دانشگاه کاشان
۱۰ دانشگاه یاسوج
۱۱-۱۵ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۱۱-۱۵ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۱-۱۵ دانشگاه سمنان
۱۱-۱۵ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۱-۱۵ دانشگاه گیلان
۱۶-۲۰ دانشگاه الزهرا (س)
۱۶-۲۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۱۶-۲۰ دانشگاه خوارزمی
۱۶-۲۰ دانشگاه رازی
۱۶-۲۰ دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۶-۲۰ دانشگاه مازندران
۲۲-۳۰ دانشگاه ارومیه
۲۲-۳۰ دانشگاه پیام نور
۲۲-۳۰ دانشگاه زنجان
۲۲-۳۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۲-۳۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۲-۳۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۲۲-۳۰ دانشگاه علامه طباطبایی
۲۲-۳۰ دانشگاه مراغه
۲۲-۳۰ دانشگاه یزد