۲۰ دانشگاه‌ صنعتی برتر بر‌اساس آخرین رتبه‌بندی (۹۶-۹۷-ISC)

رتبه کل نام دانشگاه
۱ دانشگاه صنعتی شریف
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان
۵ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۶-۱۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی سهند
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی شیراز
۶-۱۰ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۱-۱۵ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعت نفت
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی ارومیه
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۱-۱۵ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی اراک
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی سیرجان
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی قوچان
۱۶-۲۰ دانشگاه صنعتی همدان
۱۶-۲۰ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین