دانشگاه‌‌های هنر برتر بر‌اساس آخرین رتبه‌بندی (۹۶-۹۷-ISC)

رتبه کل نام دانشگاه
۱ دانشگاه هنر اصفهان
۲ دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۳ دانشگاه هنر تهران
۴ دانشگاه هنر شیراز