دانشگاه‌های کشور بر اساس آخرین رتبه بندی سایماگو ۲۰۱۹

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۸۷
۲ دانشگاه تهران ۴۷۶
۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ۵۶۹
۴ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۸۲
۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۹۴
۶ دانشگاه تربیت مدرس ۶۰۲
۷ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۱۲
۸ دانشگاه صنعتی شریف ۶۲۰
۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۲۰
۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۲۸
۱۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۳۴
۱۱ دانشگاه امام حسین ۶۳۹
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۶۴۸
۱۳ دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی ۶۵۱
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۶۵۶
۱۵ موسسه پاستور ایران ۶۶۷
۱۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۶۷
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۶۸
۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۶۶۸
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۶۸
۱۷ مرکز تحقیقات ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ۶۷۱
۱۸ مرکز علمی آموزش و پرورش، فرهنگ و تحقیقات ۶۷۲
۱۹ دانشگاه تبریز ۶۷۵
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۶۷۵
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۶۷۶
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۶۷۷
۲۱ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۷۷
۲۲ دانشگاه شیراز ۶۷۸
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۶۸۲
۲۴ دانشگاه یاسوج ۶۸۸
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۶۸۹
۲۶ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۶۹۷
۲۷ موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی ۷۰۲
۲۸ دانشگاه شهید بهشتی ۷۰۶
۲۸ بیمارستان مرکز پزشکی کودکان ۷۰۶
۲۹ موسسه تحقیقات علوم پایه ۷۰۷
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۷۰۸
۳۰ موسسه مطالعات پیشرفته علوم پایه ۷۰۸
۳۱ دانشگاه علوم پزشکی آجا ۷۰۹
۳۲ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۷۱۰
۳۳ بیمارستان شریعتی ۷۱۱
۳۴ دانشگاه اصفهان ۷۱۲
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ۷۱۲
۳۵ دانشگاه قم ۷۱۵
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۷۱۶
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی قم ۷۱۶
۳۷ وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ۷۱۷
۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی، خمینیخواه ۷۱۷
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان ۷۱۷
۳۸ موسسه علوم و فناوری رنگ ۷۱۸
۳۹ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۷۱۹
۴۰ دانشگاه پیام نور ۷۲۰
۴۱ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۷۲۱
۴۱ بیمارستان سینا ۷۲۱
۴۲ دانشگاه رازی ۷۲۲
۴۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۷۲۳
۴۴ دانشگاه شاهد ۷۲۴
۴۴ دانشگاه کاشان ۷۲۴
۴۵ دانشگاه گیلان ۷۲۶
۴۶ بیمارستان فارابی ۷۲۷
۴۷ دانشگاه زنجان ۷۳۰
۴۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۷۳۱
۴۹ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۷۳۲
۵۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۷۳۳
۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ۷۳۳
۵۰ مؤسسه پلیمر و پتروشیمی ایران ۷۳۳
۵۱ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۷۳۴
۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ۷۳۴
۵۱ موسسه تحقیقات صنعت نفت تهران ۷۳۴
۵۲ بیمارستان امام خمینی ۷۳۵
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد ۷۳۵
۵۳ مرکز تحقیقات مواد و انرژی ۷۳۷
۵۳ دانشگاه ارومیه ۷۳۷
۵۴ دانشگاه صنعتی شریف ۷۳۸
۵۴ دانشگاه مازندران ۷۳۸
۵۴ دانشگاه خوارزمی ۷۳۸
۵۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۷۴۰
۵۶ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۷۴۱
۵۶ دانشگاه کردستان، سنندج ۷۴۱
۵۷ دانشگاه مرغه ۷۴۲
۵۸ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۷۴۳
۵۸ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۷۴۳
۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ۷۴۳
۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ۷۴۳
۵۹ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۷۴۴
۵۹ دانشگاه بوعلی سینا ۷۴۴
۵۹ دانشگاه الزهرا ۷۴۴
۶۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۷۴۵
۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر ۷۴۵
۶۰ دانشگاه شهید چمران ۷۴۵
۶۰ دانشگاه شهرکرد ۷۴۵
۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ۷۴۵
۶۱ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۷۴۶
۶۲ دانشگاه محقق اردبیلی ۷۴۷
۶۳ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۷۴۸
۶۴ مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی ۷۴۹
۶۵ دانشگاه سمنان ۷۵۰
۶۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۷۵۱
۶۷ دانشگاه صنعتی ارومیه ۷۵۴
۶۸ دانشگاه صنعت نفت ۷۵۶
۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ۷۵۷
۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی اراک ۷۵۸
۷۱ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۷۵۹
۷۱ دانشگاه صنعتی سهند ۷۵۹
۷۲ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۷۶۱
۷۲ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۷۶۱
۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری ۷۶۳
۷۴ دانشگاه یزد ۷۶۴
۷۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۷۶۵
۷۵ دانشگاه حکیم سبزواری ۷۶۵
۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ۷۶۶
۷۷ دانشگاه لرستان ۷۶۷
۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ۷۶۸
۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی کرج ۷۶۹
۸۰ دانشگاه زابل ۷۷۰
۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ۷۷۱
۸۱ دانشگاه صنعتی شیراز ۷۷۱
۸۲ دانشگاه بیرجند ۷۷۲
۸۳ دانشگاه صنعتی ملک استارت ۷۷۳
۸۴ دانشگاه ایلام ۷۷۷
۸۵ دانشگاه صنعتی شاهرود ۷۷۹
۸۶ دانشگاه علوم پزشکی مهران ۷۸۰
۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال تهران ۷۸۰
۸۷ دانشگاه شهید رجایی آموزش و پرورش ۷۸۳
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ۷۸۳
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران ۷۸۳
۸۸ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۷۸۵
۸۹ دانشگاه خلیج فارس ۷۸۶
۸۹ دانشگاه علامه طباطبایی ۷۸۶
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار ۷۸۶
۹۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۷۸۹
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی، همدان ۷۸۹
۹۱ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۷۹۰
۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی ۷۹۰
۹۲ دانشگاه علوم پزشکی دامغان ۷۹۱
۹۳ دانشگاه گلستان ۷۹۲
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ۷۹۴
۹۵ دانشگاه اراک ۷۹۵
۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان ۷۹۶
۹۷ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ۷۹۸
۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه ۸۰۳
۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ۸۰۶
۱۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت ۸۲۲