همه دفترچه های انتخاب رشته 96

[wpdm_category id=”daftarcheaz96,daftarcheh96,” cols=”1″ toolbar=0 item_per_page=10 template=”link-template-calltoaction3.php”]

فهرست تفکیکی رشته محل های قابل انتخاب در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 95 – گروه آزمایشی انسانی

فهرست تفکیکی رشته محل های قابل انتخاب در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 95 – گروه آزمایشی ریاضی

فهرست رشته های که در انتخاب رشته سراسری 95 صرفا به روش بدون آزمون دانشجو می پذیرند