دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه موضوعی علوم زیستی بر اساس رتبه بندی تایمز – ۲۰۱۹

حوزۀ موضوعی علوم زیستی
مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزۀ موضوعی علوم زیستی از ایران 11 دانشگاه در میان 751 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 11 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه صنعتی اصفهان (600-501)
دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیهد (601 +)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی مهندسی و فناوری بر اساس رتبه بندی تایمز – ۲۰۱۹

حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهدسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)
مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری از ایران 23 دانشگاه در میان 903 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 23 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران (300-251)
دانشگاه ­های گیلان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف (400-301)
دانشگاه ­های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان ( 500-401)
دانشگاه ­های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی شیراز و تبریز (600-501)
دانشگاه­ های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان (800-601)
دانشگاه ­های شهید باهنر کرمان و یزد (801 +)

دانشگاه‌های برتر کشور درحوزه موضوعی علوم کامپیوتری بر اساس رتبه بندی تایمز – 2019

مطابق نتایج آخرین رتبه بندی موضوعی 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه علوم کامپیوتری از ایران 9 دانشگاه در میان 684 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. این 9 دانشگاه به قرار زیر اند:
دانشگاه­ های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران ( 500-401)
دانشگاه ­های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی (600-501)
دانشگاه اصفهان (601 +)

29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

 

ردیف نام دانشگاه رتبه سال
۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 501-600
۳ دانشگاه کاشان 501-601
۴ دانشگاه علم و صنعت 601-800
۵ دانشگاه صنعتی اصفهان 601-800
۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 601-800
۷ دانشگاه صنعتی شریف 601-800
۸ دانشگاه صنعتی شیراز 601-800
۹ دانشگاه تبریز 601-800
۱۰ دانشگاه تهران 601-800
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران 601-800
۱۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 801-1000
۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد 801-1000
۱۴ دانشگاه گیلان 801-1000
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران 801-1000
۱۶ دانشگاه اصفهان 801-1000
۱۷ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 801-1000
۱۸ دانشگاه مازندران 801-1000
۱۹ دانشگاه شهید بهشتی 801-1000
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 801-1000
۲۱ دانشگاه شیراز 801-1000
۲۲ دانشگاه الزهرا 1001+
۲۳ دانشگاه بیرجند 1001+
۲۴ دانشگاه خوارزمی 1001+
۲۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان 1001+
۲۶ دانشگاه صنعتی شاهرود 1001+
۲۷ دانشگاه ارومیه 1001+
۲۸ دانشگاه یزد 1001+
۲۹ دانشگاه زنجان 1001+

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کل نام دانشگاه
1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
21-30 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21-31 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21-32 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
21-33 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
21-34 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
21-35 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
21-36 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
21-37 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
21-38 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
21-39 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کل نام
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 دانشگاه صنعتی شریف
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
6-10 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
6-10 دانشگاه صنعتی سهند
6-10 دانشگاه صنعتی شیراز
6-10 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6-10 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
11-15 دانشگاه صنعت نفت
11-15 دانشگاه صنعتی ارومیه
11-15 دانشگاه صنعتی شاهرود
11-15 دانشگاه صنعتی قوچان
11-15 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
16-20 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
16-20 دانشگاه صنعتی اراک
16-20 دانشگاه صنعتی بیرجند
16-20 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
16-20 دانشگاه صنعتی همدان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

 

رتبه کل نام
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشگاه شیراز
4 دانشگاه فردوسی مشهد
5 دانشگاه تبریز
6 دانشگاه شهید بهشتی
7 دانشگاه اصفهان
8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
9 دانشگاه کاشان
10 دانشگاه بوعلی سینا
11-15 دانشگاه رازی
11-15 دانشگاه گیلان
11-15 دانشگاه یاسوج
11-15 دانشگاه الزهرا (س)
11-15 دانشگاه سمنان
16-20 دانشگاه امام حسین (ع)
16-20 دانشگاه مازندران
16-20 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
16-20 دانشگاه پیام نور
16-20 دانشگاه خوارزمی
21-30 دانشگاه ارومیه
21-30 دانشگاه شهید باهنر کرمان
21-30 دانشگاه شهید چمران اهواز
21-30 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
21-30 دانشگاه یزد
21-30 مجتمع آموزش عالی زرند
21-30 دانشگاه زنجان
21-30 دانشگاه سیستان و بلوچستان
21-30 دانشگاه شهرکرد
21-30 دانشگاه کردستان
21-30 دانشگاه مراغه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

(1393-1394)

رتبه نام
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
21 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی
27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
28 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
30 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

3 دانشگاه جوان کشور در جمع برترین دانشگاه‌های جوان دنیا بر اساس رتبه‌بندی جهانی تایمز (2018)

3 دانشگاه جوان کشور در جمع برترین دانشگاه‌های جوان دنیا
بر اساس رتبه‌بندی جهانی تایمز (2018)

ردیف نام دانشگاه رتبه سال 2018
1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 55
2 دانشگاه صنعتی اصفهان 101-150
3 دانشگاه گیلان 201-250

*در این رتبه بندی دانشگاه‌های با قدمت کمتر از ۵۰ سال جوان محسوب می‌شوند.

20 دانشگاه برتر جهان در زمینه موضوعی مهندسی شیمی 2018 – بر اساس رتبه بندی کیو اس (QS)

ردیف نام دانشگاه University
1 موسسه تکنولوژی ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2 دانشگاه استنفورد Stanford University
3 دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB)
4 دانشگاه کمبریج University of Cambridge
5 دانشگاه کیوتو Kyoto University
6 دانشگاه آکسفورد University of Oxford
7 موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کالتک California Institute of Technology (Caltech)
8 کالج سلطنتی لندن Imperial College London
9 دانشگاه ملی سنگاپور National University of Singapore (NUS)
10 دانشگاه توکیو The University of Tokyo
11 دانشگاه چینهوا Tsinghua University
12 موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، زوریخ ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
13 دانشگاه پرینستون Princeton University
14 موسسه پیشرفته علم و فناوری کره KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
15 دانشگاه صنعتی نانیانگ، سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
16 دانشگاه ملی سئول Seoul National University
17 دانشگاه ویسکانسین-مدیسن University of Wisconsin-Madison
18 دانشگاه تکنولوژی دلفت Delft University of Technology
19 دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس University of California, Los Angeles (UCLA)
20 مؤسسه فناوری توکیو Tokyo Institute of Technology