رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی انسانی – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

[table “7” not found /]

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی تجربی 96 – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

[table “6” not found /]

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی ریاضی 96 – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

[table “5” not found /]

رشته های انتقال یافته از بدون آزمون (94) به با آزمون (95) در انتخاب رشته دانشگاه آزاد

فهرست رشته محل های بومی هر استان در دوره روزانه و شبانه – گروه آزمایشی ریاضی

فهرست تعداد دانشگاه های ارائه دهنده هر یک از رشته ها در روش پذیرش بدون آزمون – سراسری 95

رشته محل های بدون آزمون دوره های روزانه و نوبت دوم (گروه علوم انسانی 1395)

نام گرایش نام دانشگاه نوع روزانه
زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
علوم ورزشی دانشگاه اراک شبانه
علوم ورزشی دانشگاه ایلام شبانه
علوم ورزشی دانشگاه بیرجند شبانه
علوم ورزشی دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
علوم ورزشی دانشگاه زابل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ایلام) روزانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ایلام) شبانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین) روزانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین) شبانه
علوم ورزشی دانشگاه گلستان – گرگان روزانه
علوم ورزشی دانشگاه گنبد روزانه
علوم ورزشی دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) روزانه
علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه
علوم ورزشی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) روزانه
علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) شبانه
علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه

رشته محل های بدون آزمون دوره های روزانه و نوبت دوم (گروه آزمایشی تجربی 1395)

نام گرایش نام دانشگاه نوع روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه اراک شبانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه اردکان روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه اردکان روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه اردکان روزانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه اردکان شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه اردکان شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه اردکان شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه ارومیه روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه ارومیه روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه ارومیه روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) روزانه
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه ایلام روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه ایلام روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه ایلام روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ایلام روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه ایلام شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه ایلام شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه ایلام شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ایلام شبانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه بیرجند روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه بیرجند روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه بیرجند روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه بیرجند روزانه
زمین شناسی دانشگاه بیرجند شبانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه بیرجند شبانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه بیرجند شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه بیرجند شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه بیرجند شبانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) شبانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه تربت حیدریه روزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه روزانه
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر دانشگاه تربت حیدریه روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه تربت حیدریه شبانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه شبانه
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر دانشگاه تربت حیدریه شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جهرم روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه جیرفت روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه جیرفت روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه جیرفت روزانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه جیرفت روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه جیرفت روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه جیرفت روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جیرفت روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه جیرفت روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه جیرفت روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه جیرفت شبانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه جیرفت شبانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه جیرفت شبانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه جیرفت شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه جیرفت شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه جیرفت شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جیرفت شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه جیرفت شبانه
مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه جیرفت شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه جیرفت شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه خلیج فارس  بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه خلیج فارس  بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه خلیج فارس  بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) روزانه
زمین شناسی دانشگاه دامغان روزانه
زمین شناسی دانشگاه دامغان شبانه
اقیانوس شناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار روزانه
زیست شناسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار روزانه
اقیانوس شناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار شبانه
زیست شناسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه رازی – کرمانشاه روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه رازی – کرمانشاه روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه رازی –  کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل روزانه
زیست شناسی گیاهی دانشگاه زابل روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه زابل روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه زابل روزانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه زابل روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه زابل روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه زابل روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه زابل روزانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه زابل روزانه
مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه زابل روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل شبانه
زیست شناسی دانشگاه زابل شبانه
زیست شناسی جانوری دانشگاه زابل شبانه
زیست شناسی گیاهی دانشگاه زابل شبانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه زابل شبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی) دانشگاه زابل شبانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه زابل شبانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه زابل شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه زابل شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه زابل شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه زابل شبانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه زابل شبانه
مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه زابل شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل شبانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه زنجان روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه زنجان روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان شبانه
زمین شناسی دانشگاه زنجان شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه زنجان شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه زنجان شبانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه سمنان روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه سمنان روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه سمنان روزانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه سمنان شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه سمنان شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه سمنان شبانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) روزانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) شبانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) شبانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی – اسداباد همدان روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی – اسداباد همدان شبانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی – اسداباد همدان شبانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه شهرکرد روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه شهرکرد شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان روزانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان شبانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان شبانه
زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه
زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود شبانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه صنعتی شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام) روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام) روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام) روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه صنعتی شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام) شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام) شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام) شبانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
مهندسی صنایع مبلمان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فسا شبانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه کردستان – سنندج شبانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه کردستان – سنندج شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه کردستان – سنندج شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان – سنندج شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه کردستان – سنندج شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه کردستان – سنندج شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه کردستان – سنندج شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه کردستان – سنندج شبانه
زمین شناسی دانشگاه گلستان – گرگان شبانه
زیست شناسی دریا دانشگاه گنبد روزانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه گنبد روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه گنبد روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه گنبد روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گنبد شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه گیلان – رشت روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه گیلان – رشت روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه گیلان  رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه گیلان  رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه گیلان  رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه گیلان  رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه گیلان  رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
زمین شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه لرستان – خرم آباد شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه لرستان – خرم آباد شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه لرستان – خرم آباد شبانه
مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) روزانه
مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) شبانه
اقیانوس شناسی دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
اقیانوس شناسی دانشگاه مازندران – بابلسر شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) شبانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر) روزانه
کاردانی تکنولوژی مرتع  و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر) روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه مراغه روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه مراغه روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه مراغه شبانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه مراغه شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه مراغه شبانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه ملایر روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه ملایر روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ملایر روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه ملایر روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه ملایر روزانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه ملایر شبانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه ملایر شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ملایر شبانه
مهندسی زیست فناوری کشاورزی دانشگاه ملایر شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه ملایر شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه ملایر شبانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر شبانه
زمین شناسی دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
زمین شناسی دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
اقیانوس شناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان – بندرعباس روزانه
اقیانوس شناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
زمین شناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
مهندسی شیلات دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه هرمزگان  بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) روزانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه هرمزگان  بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) روزانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه هرمزگان  بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه هرمزگان  بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) شبانه
مهندسی علوم باغبانی دانشگاه هرمزگان  بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) شبانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه هرمزگان  بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) شبانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه یاسوج روزانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه یاسوج روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یاسوج روزانه
مهندسی جنگلداری دانشگاه یاسوج شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج شبانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه یاسوج شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یاسوج شبانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد روزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی – کرج شبانه
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی شیروان روزانه
مهندسی زیست فناوری کشاورزی دانشکده کشاورزی شیروان روزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی شیروان روزانه
کاردانی تکنولوژی مرتع  و آبخیزداری دانشکده کشاورزی شیروان روزانه
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر دانشکده کشاورزی شیروان روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام روزانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام روزانه
مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه
مهندسی چوب و کاغذ دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه
مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه
ترویج و آموزش کشاورزی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) شبانه
مهندسی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) شبانه
ترویج و آموزش کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
مهندسی زیست فناوری کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
مهندسی علوم باغبانی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
مهندسی علوم دامی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
مهندسی گیاه پزشکی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
کاردانی تولید و فرآوری خرما مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
مهندسی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
مهندسی زیست فناوری کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
مهندسی علوم باغبانی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
مهندسی علوم دامی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
مهندسی گیاه پزشکی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
کاردانی تولید و فرآوری خرما مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
زمین شناسی مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه
زمین شناسی مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه
مدیریت مناطق خشک و بیابانی مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه
مهندسی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه
مهندسی جنگلداری مرکز آموزش عالی اقلید روزانه
مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز روزانه
مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
اقیانوس شناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار روزانه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه زابل روزانه
مهندسی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
مهندسی شیلات دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر روزانه
مهندسی فضای سبز دانشگاه هرمزگان  بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) روزانه
علوم ورزشی دانشگاه اراک شبانه
علوم ورزشی دانشگاه ایلام شبانه
علوم ورزشی دانشگاه بیرجند شبانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه جیرفت شبانه
علوم ورزشی دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل روزانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه زابل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ایلام) روزانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ایلام) شبانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین) روزانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین) شبانه
علوم ورزشی دانشگاه گلستان – گرگان روزانه
علوم ورزشی دانشگاه گنبد روزانه
علوم ورزشی دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) روزانه
علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه
علوم ورزشی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) روزانه
علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) شبانه
اقتصاد کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
اقتصاد کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه

فهرست رشته هایی که در قیاس با سال 1394 بدون گرایش شده اند

رشته گروه آزمایشی
جغرافیا علوم انسانی
علوم تربیتی علوم انسانی
مهندسی شیمی علوم ریاضی و فنی
مهندسی ایمنی علوم ریاضی و فنی
مهندسی پزشکی علوم ریاضی و فنی
مهندسی پلیمر علوم ریاضی و فنی
مهندسی کامپیوتر علوم ریاضی و فنی
مهندسی مکانیک علوم ریاضی و فنی
مهندسی معدن علوم ریاضی و فنی
مهندسی مواد و متالورژی علوم ریاضی و فنی
مهندسی نساجی علوم ریاضی و فنی
مهندسی نفت علوم ریاضی و فنی
مهندسی راه آهن علوم ریاضی و فنی
مهندسی دریا علوم ریاضی و فنی
علوم مهندسی علوم ریاضی و فنی
فیزیک علوم ریاضی و فنی
حسابداری مشترک
علوم اقتصادی مشترک
مدیریت و بازرگانی دریایی مشترک
علوم ورزشی مشترک
روانشناسی مشترک

رشته محل های بدون آزمون دوره های روزانه و نوبت دوم (گروه آزمایشی ریاضی و فنی 1395)

نام رشته گرایش نام دانشگاه دوره
آمار و کاربردها دانشگاه بجنورد روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بجنورد روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه
علوم کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات شبانه
علوم کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قاینات شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه بیرجند روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بیرجند روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه بیرجند شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بیرجند شبانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) روزانه
کاردان فنی برق گرایش الکترونیک دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) شبانه
کاردان فنی برق  گرایش قدرت دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) شبانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) شبانه
کاردان فنی معدن گرایش استخراج معدن دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) روزانه
کاردان فنی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) روزانه
کاردان فنی خط وابنیه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) شبانه
کاردانی علمی – کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه تربت حیدریه روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه روزانه
کاردانی علمی – کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه تربت حیدریه شبانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه جهرم روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه جیرفت شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه دامغان روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه دامغان روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه دامغان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه دامغان شبانه
فیزیک دانشگاه دامغان شبانه
فیزیک مهندسی دانشگاه دامغان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه زابل روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه زابل روزانه
فیزیک دانشگاه زابل روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه زابل شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه زابل شبانه
علوم و مهندسی آب دانشگاه زابل شبانه
فیزیک دانشگاه زابل شبانه
کاردان فنی عمران گرایش نقشه برداری دانشگاه زابل شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه سمنان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه سمنان شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهرکرد روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهرکرد شبانه
علوم مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه
علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه
علوم مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعتی سهند  تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعتی سهند  تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) شبانه
کاردانی فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی سهند  تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی سیرجان روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه
علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه
علوم مهندسی دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه صنعتی شاهرود شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شاهرود شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه فسا شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه فسا شبانه
علوم مهندسی دانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) – سبزوار (ویژه خواهران) روزانه
علوم مهندسی دانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) – سبزوار (ویژه خواهران) شبانه
مهندسی صنایع دانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) – سبزوار (ویژه خواهران) شبانه
مهندسی کامپیوتر دانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) – سبزوار (ویژه خواهران) شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
علوم کامپیوتر دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
علوم مهندسی دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه گنبد روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه گنبد روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه گنبد روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه ملایر شبانه
فیزیک دانشگاه ملایر شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه نیشابور روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه نیشابور روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه نیشابور شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه نیشابور شبانه
فیزیک دانشگاه نیشابور شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
علوم کامپیوتر دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
علوم کامپیوتر دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
کاردانی تکنولوژی آبیاری آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی – کرج شبانه
کاردانی علمی – کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی – کرج شبانه
علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه
کاردانی معماری مجتمع اموزش عالی زرند شبانه
آمار و کاربردها مجتمع آموزش عالی بم روزانه
ریاضیات و کاربردها مجتمع آموزش عالی بم روزانه
کاردان فنی مکانیک گرایش جوشکاری مجتمع آموزش عالی بم روزانه
کاردان فنی مکانیک گرایش ماشین ابزار مجتمع آموزش عالی بم روزانه
آمار و کاربردها مجتمع آموزش عالی بم شبانه
ریاضیات و کاربردها مجتمع آموزش عالی بم شبانه
علوم کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم شبانه
کاردان فنی مکانیک گرایش جوشکاری مجتمع آموزش عالی بم شبانه
کاردان فنی مکانیک گرایش ماشین ابزار مجتمع آموزش عالی بم شبانه
مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
علوم مهندسی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه
کاردان فنی مکانیک گرایش ساخت و تولید مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه
کاردان فنی مواد گرایش ریخته گری مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه
علوم مهندسی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه
آمار و کاربردها مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه
ریاضیات و کاربردها مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه
آمار و کاربردها مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه
ریاضیات و کاربردها مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه
آمار و کاربردها مرکز آموزش عالی اقلید روزانه
ریاضیات و کاربردها مرکز آموزش عالی اقلید روزانه
ریاضیات و کاربردها مرکز آموزش عالی شهرضا روزانه
علوم کامپیوتر مرکز آموزش عالی کاشمر روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر مرکز آموزش عالی ممسنی روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر مرکز آموزش عالی ممسنی شبانه
علوم ورزشی دانشگاه اراک شبانه
علوم ورزشی دانشگاه ایلام شبانه
علوم ورزشی دانشگاه بیرجند شبانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه جیرفت شبانه
علوم ورزشی دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل روزانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه زابل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ایلام) روزانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ایلام) شبانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین) روزانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین) شبانه
علوم ورزشی دانشگاه گلستان – گرگان روزانه
علوم ورزشی دانشگاه گنبد روزانه
علوم ورزشی دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) روزانه
علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه
علوم ورزشی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) روزانه
علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) شبانه
اقتصاد کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
اقتصاد کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه