۳۰ مرداد آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد

شرکت کنندگان در آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند تا پایان روز سه‌شنبه 30 مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت کنندگان در آزمون سراسری 1397 که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند، می توانند تا پایان روز سه‌شنبه 30 مرداد با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org با توجه به نمره کل کسب شده در هر زیر گروه متناسب با رشته انتخابی و کد شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب 100 رشته محل اقدام کنند.

بازنمایی تنوع حوزه های علمی و فنی مهندسیِ دخیل در رشته ی نسبتاً نوظهور «مهندسی انرژی»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: Indiana University – Purdue University Indianapolis

فهرست رشته‌های قابل انتخاب در واحدهای دانشگاهی شهر تهران در انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد 97

[tabs tab1=”ریاضی” tab1_icon=”” tab2=”تجربی” tab2_icon=”” tab3=”انسانی” tab3_icon=””]

[tab]

نام گرایش نام دانشگاه
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
ریاضیات و کاربردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
مهندسی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب

[/tab]

[tab]

نام گرایش نام دانشگاه
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
میکرو بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم و  مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شیمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
بهداشت خانواده – کاردانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
کاردانی بهداشت مبارزه با بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
میکرو بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
میکرو بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شرق
اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ظرفیت خودگردان
علوم تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد – علوم و تحقیقات-ظرفیت خودگردان

[/tab]

[tab]

نام گرایش نام دانشگاه
روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران مرکزی
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شمال
روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران جنوب
حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات
حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران غرب
روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شرق
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  تهران شرق

[/tab]

[/tabs]

مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي سال 97

ردیف رشته امتحاني مدارك تحصيلي مورد پذيرش
۱ آموزش بهداشت کارشناسی بهداشت عمومی؛ علوم اجتماعی؛ روانشناسی؛ علوم تربیتی؛ پرستاری؛ مامائی؛ بهداشت محیط؛ بهداشت حرفه ای؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ هوشبری؛ اتاق عمل؛ فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)
۲ آمار زیستی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی؛کارشناسی آمار؛ ریاضی ؛ علوم کامپیوتری؛ دکتری عمومی گروه پزشکی *و دکترای حرفه ای دامپزشکی
۳ اپیدمیولوژی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی ؛ کارشناسی انگل شناسی ؛ اداره امور بیمارستانها ؛ و دکترای عمومی گروه پزشکی *و دکترای حرفه ای دامپزشکی،
۴ اتاق عمل کارشناسی در رشته های اتاق عمل؛ پرستاری و هوشبری
۵ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دکتری
۶ اقتصاد بهداشت کارشناسی در یکی از رشته های گروه پزشکی؛ اقتصاد؛ علوم اقتصادی؛ مدیریت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ حسابداری؛ جامعه شناسی ؛ علوم اجتماعی ؛ مهندسی پزشکی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی* و دکترای حرفه ای دامپزشکی؛ مهندسی صنایع؛ کارشناسی و کارشناسی ارشد (داروسازی خارج از کشور)
۷ ارگونومی دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی؛ کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای؛ کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ ارتوپدی فنی؛ مهندسی صنایع؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ طراحی صنعتی؛ مدیریت صنعتی؛ مهندسی مکانیک؛ مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی؛ روانشناسی؛ ایمنی صنعتی؛ فیزیک؛ مهندسی پزشکی؛ پرستاری؛ هوشبری؛ اتاق عمل
۸ اکولوژی انسانی کارشناسی در یکی از رشته های اکولوژی انسانی، جغرافیا (با گرایش انسانی)، بهداشت عمومی، زیست شناسی (همه گرایشها)، محیط زیست، بهداشت محیط، بهداشت خانواده و جمعیت، بهداشت حرفه ای، مامایی، پرستاری و یا دارا بودن مدرک دکتری عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)، دکتری حرفه ای دامپزشکی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۹ انفورماتیک پزشکی کلیه کارشناسی های رشته های علوم پزشکی ؛ رشته های ریاضی (کلیه گرایشها) ؛ مهندسی کامپیوتر ؛ علوم کامپیوتر؛ مهندسی پزشکی؛ مهندسی برق الکترونیک؛ مهندسی فن آوری اطلاعات؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ دکترای عمومی پزشکی و دکترای عمومی دندانپزشکی خدمات
۱۰ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) مدرک کارشناسی در کلیه رشته های مصوب وزارت بهداشت ؛ کارشناسی فنی و مهندسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛ دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی یا دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ بیوشیمی؛ فیزیک؛ شیمی؛ زیست شناسی؛ ریاضی و آمار
۱۱ بینائی سنجی کارشناسی بینائی سنجی
۱۲ بهداشت و ایمنی مواد غذایی دارندگان مدرک دکتری پزشکی عمومی؛ داروسازی؛ دامپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی در یکی ازرشته های علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی ( گرایش کنترل کیفی و بهداشتی )؛ بهداشت محیط ، بهداشت عمومی؛ میکروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ مهندسی کشاورزی (گرایش صنایع غذایی)؛ مهندسی شیمی (گرایش شیمی مواد غذایی)؛ بهداشت موادغذایی با منشا دامی؛ بهداشت و بازرسی گوشت ؛ مهندسی تکنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی؛ بهداشت موادغذایی با منشا دامی؛ بهداشت و بازرسی
۱۳ پدافند غیرعامل در نظام سلامت کارشناسی رشته های علوم تغذیه؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی سلولی مولکولی (کلیه گرایشها)؛ علوم آزمایشگاهی؛ بهداشت عمومی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ تکنولوژی پزشکی هسته ای؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ پرستاری؛ روانشناسی بالینی؛ فوریتهای پزشکی؛ علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی کشاورزی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی منابع طبیعی (کلیه گرایشها)؛ شیمی (کلیه گرایشها؛ شیمی (کلیه گرایشها)؛ علوم نظامی و انتظامی (کلیه گرایشها)؛ کاردرمانی؛ مدیریت (کلیه گرایشها) دکتری عمومی پزشکی
۱۴ تاریخ علوم پزشکی کارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشبری و اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۱۵ تکنولوژی گردش خون کارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشبری و اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۱۶ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کارشناسی بهداشت محیط ؛ علوم آزمایشگاهی؛ انگل شناسی پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ دفع آفات کشاورزی؛ گیاه پزشکی؛ علوم زیستی ؛ حفاظت گیاهان؛ بهداشت عمومی؛ مدیریت تلفیق آفات
۱۷ رفاه اجتماعی کارشناسی کلیه رشته ها
۱۸ ژورنالیسم پزشکی دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در کلیه رشته های علوم پزشکی؛ زبان عمومی (با گرایشهای ادبیات زبان عمومی، آموزش انگلیسی و مترجمی زبان عمومی)؛ علوم ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی
۱۹ سلامت سالمندی کارشناسی پرستاری؛ مامایی؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومی؛ مدیریت توانبخشی؛ مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی؛روانشناسی بالینی؛ علوم تغذیه؛ مددکاری اجتماعی؛ شنوایی سنجی؛ بینایی سنجی؛ فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی وکاردرمانی
۲۰ شنوائی شناسی کارشناسی شنوایی شناسی
۲۱ کارشناسی شنوایی شناسی کارشناسی علوم تشریحی؛ بافت شناسی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ فیزیوتراپی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ ارتوپدی فنی؛ کاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ رادیولوژی؛ شنوایی شناسی؛ پرستاری؛ مامایی؛ بینایی سنجی ؛ هوشبری؛ اتاق عمل؛ علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه؛ بهداشت عمومی؛ فوریتهای پزشکی؛ مهندسی پزشکی؛ باستان شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایشها)
۲۲ علوم و صنایع غذائی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی ) کارشناسی علوم و صنایع غذایی(گرایشهای مختلف ) ؛ مهندسی کشاورزی (گرایش علوم و صنایع غذائی) ؛ مهندسی شیمی (صنایع غذائی) ؛ داروسازی و دکترای داروسازی؛ دامپزشکی ؛ علوم تغذیه ؛ تغذیه ( صنایع غذائی)؛ صنایع غذایی (گرایش های فنی مهندسی و تغذیه)؛ تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی؛مهندسی تکنولوژی آرد؛تکنولوژی صنایع مهندسی روغن خوراکی؛ گوشت و فراورده های گوشتی؛ بهداشت موادغذایی با منشا دامی
۲۳ فیزیولوژی کارشناسی فیزیولوژی ؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ جانورشناسی؛ پرستاری؛ فیزیوتراپی؛ مامایی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم دارویی؛ فارماکولوژی؛ بیوشیمی؛ علوم تشریحی؛ گفتار درمانی؛ بیناییسنجی؛ شنوایی شناسی؛ بهداشت عمومی؛ بهداشت حرفه ای و هوشبری؛ اتاق عمل
۲۴ فناوری تصویربرداری پزشکی کارشناسی رشته های فیزیک (کلیه گرایشها)؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ تکنولوژی پزشکی هسته ای؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ مهندسی پزشکی (گرایش بیوالکتریک)؛ مهندسی هسته ای
۲۵ فناوری اطلاعات سلامت کلیه کارشناسی های علوم پزشکی؛ کارشناسی رشته های علوم کامپیوتر؛ مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)
۲۶ کاردرمانی کارشناسی کاردرمانی
۲۷ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کارشناسی کلیه رشته ها
۲۸ گفتار درمانی کارشناسی گفتار درمانی
۲۹ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مدیریت با گرایشهای مختلف ؛ اداره امور بیمارستانها؛ مدیریت ؛ حقوق ؛ علوم اجتماعی؛ حسابداری؛ علوم اقتصادی
۳۰ مددکاری اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی ؛ کلیه گرایش های خدمات اجتماعی ؛ علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی ؛ تعاون ورفاه اجتماعی؛ پژوهشگری)
۳۱ مدیریت توانبخشی کارشناسی اندام های مصنوعی و وسایل کمکی ؛ فیزیوتراپی؛ کاردرمانی؛ شنوایی شناسی؛ گفتار درمانی؛ بینایی سنجی؛ مددکاری اجتماعی؛ جامعه شناسی ؛ علوم اجتماعی؛ روانشناسی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مدیریت امداد در سوانح؛ کودکان استثنایی؛ بهداشت عمومی؛ پرستاری؛ علوم تربیتی؛ امداد و نجات ؛ دکترای عمومی پزشکی
۳۲ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پایه ؛ گروههای پزشکی و پیراپزشکی؛ دکترای حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی؛ مهندسی مدیریت اجرایی
۳۳ مهندسی پزشکی (زیست مواد) کارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پایه؛ گروههای پزشکی و پیراپزشکی؛ دکترای حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی
۳۴ مهندسی بهداشت حرفهای کارشناسی بهداشت حرفه ای؛ بهداشت محیط؛ ایمنی صنعتی؛ مهندسی (صنایع، مکانیک و شیمی) ؛ فیزیک؛ شیمی
۳۵ مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کارشناسی رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای؛مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی تکنولوژی ایمنی؛ مهندسی صنایع(گرایش ایمنی)
۳۶ میکروب شناسی موادغذایی کارشناسی میکروب شناسی ؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ علوم تغذیه؛ علوم وصنایع غذایی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی(گرایش های میکروبیولوژی؛ بیوشیمی ؛ ژنتیک)؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت مواد غذایی؛ دکترای عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دامپزشکی
۳۷ نانوتکنولوژی پزشکی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مهندسی پلیمر ؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها ) ؛ مهندسی مواد (کلیه گرایشها ) ؛ مهندسی برق؛ بیوالکتریک؛ فیزیک (محض و کاربردی) ؛ شیمی (محض و کاربردی)؛ شیمی دارویی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها) ؛ مهندسی صنایع شیمیایی؛ مهندسی پزشکی؛ مهندسی صنایع غذایی؛ مهندسی کشاورزی ؛ داروسازی؛ فیزیک حالت جامد؛ دارندگان مدارک دکتری عمومی پزشکی ؛ داروسازی و دندانپزشکی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری پیوسته زیست فناوری(بیوتکنولوژی)
۳۸ آموزش پزشکی اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور؛ اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (باپرداخت شهریه)؛ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی؛ دارندگان مدرک دکترای عمومی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی؛ دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی؛ کارشناسی تمامی رشتههای علوم پزشکی؛ رشته های علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
۳۹ برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی داروسازی ، دکترای عمومی دندانپزشکی؛کارشناسی یا کارشناسی ارشد کلیه رشتههای علوم پزشکی؛ کارشناسی مدیریت و برنامهریزی آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست؛ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی
۴۰ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها ، مراکز آموزش مهارتهای پزشکی بالینی ، مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی (غیردرمانی) بیمارستانی مشغول به کار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در این مرکز می بایست مورد تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد. – دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علاوه بر شاغل بودن در مراکز و دفاتر فوق الذکر بایستی حداقل ٢ سال سابقه کار در این مراکز و دفاتر داشته باشند و مراتب سابقه کار و شاغل بودن آنها باید به تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد. – دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های آموزش پزشکی، آموزش بهداشت ، برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، مهندسی پزشکی، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت و سلامت و رسانه (جهت این گروه از داوطلبان شاغل بودن و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد)
۴۱ بهداشت محیط – سم شناسی محیط کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی محیط زیست؛ (کلیه گرایشها)؛ علوم محیط زیست (کلیه گرایشها)؛ حشره شناسی (گرایشهای عمومی؛ پزشکی و کشاورزی)؛ کشاورزی – دفع آفات؛ شیمی محض ؛ شیمی کاربردی؛ زیست شناسی گرایشهای عمومی و سلولی مولکولی؛ علوم آزمایشگاهی؛ گیاه پزشکی؛ سم شناسی
۴۲ مهندسی بهداشت محیط – مدیریت پسماند کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی عمران (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)
۴۳ مهندسی بهداشت محیط کارشناسی بهداشت محیط ؛ بهداشت حرفه ای ؛ بهداشت عمومی ؛ شیمی؛ مهندسی شیمی؛ مکانیک ؛ آبیاری ؛ مهندسی عمران؛ فیزیک ؛ محیط زیست؛ خاک شناسی؛ آب شناسی؛ مهندسی صنایع؛ مهندسی شیلات؛ زمین شناسی؛ مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ؛زیست شناسی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ؛ علوم تجربی؛ (کارشناسی دررشته های مختلف بهداشت؛ علوم و علوم مهندسی)؛ پدافند غیر عامل در نظام سلامت
۴۴ مهندسی بهداشت محیط – بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی آب و فاضلاب؛ مهندسی آب؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ شیمی؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی عمران (کلیه گرایشها)
۴۵ روان پرستاری کارشناسی پرستاری
۴۶ پرستاری داخلی– جراحی کارشناسی پرستاری
۴۷ پرستاری سلامت جامعه کارشناسی پرستاری
۴۸ پرستاری کودکان کارشناسی پرستاری
۴۹ پرستاری نظامی کارشناسی پرستاری
۵۰ پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان کارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۵۱ پرستاری توانبخشی کارشناسی پرستاری
۵۲ پرستاری اورژانس کارشناسی پرستاری؛ فوریت های پزشکی(ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۵۳ پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ اتاق عمل(ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۵۴ پرستاری سالمندی کارشناسی پرستاری
۵۵ مدیریت پرستاری کارشناسی پرستاری (ارائه دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
۵۶ روانشناسی بالینی کارشناسی کلیه رشته های روانشناسی؛ مشاوره و راهنمایی
۵۷ بهداشت روان کارشناسی روانشناسی (کلیه گرایشها)
۵۸ روانشناسی سلامت کارشناسی روانشناسی (کلیه گرایشها)
۵۹ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان کارشناسی در رشته روانشناسی( با گرایش های: عمومی، رشد، شخصیت)؛ روانشناسی بالینی؛ روانشناسی کودکان استثنایی
۶۰ فیزیوتراپی کارشناسی فیزیوتراپی تذکر: معلولیت در اندام فوقانی به هرشکل و معلولیت دراندام تحتانی به گونه ای که استقلال فردی را مختل نماید و همچنین نقص کامل یک چشم یایک گوش و یا لکنت شدیدمانع از پذیرش دانشجو در این رشته خواهد بود.
۶۱ فیزیوتراپی ورزشی کارشناسی فیزیوتراپی
۶۲ بیوشیمی بالینی کارشناسی بیوشیمی؛ ویروس شناسی ؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ شیمی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم تغذیه ؛ داروسازی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها) ؛ علوم داروئی؛ علوم و صنایع غذائی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت موادغذایی
۶۳ زیست فن آوری پزشکی کلیه کارشناسی های علوم پزشکی؛ کارشناسی زیست شناسی ( کلیه گرایشها)؛ بیوتکنولوژی؛ مهندسی زیست فناوری کشاورزی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ علوم تجربی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی و دامپزشکی؛ کارشناسی و کارشناسی ارشد (داروسازی خارج از کشور)
۶۴ ژنتیک انسانی کارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ بیوتکنولوژی گرایش صنعتی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ ژنتیک؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ میکروبشناسی؛ تغذیه؛ علوم آزمایشگاهی؛ مامائی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی * ؛ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشکی
۶۵ ایمنی شناسی کارشناسی ایمنی شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی؛ بیوشیمی؛ بیوتکنولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش جانوری؛ سلولی و ملکولی؛ میکروبیولوژی؛ عمومی و یا ژنتیک)؛ میکروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فیزیولوژی ؛ویروس شناسی
۶۶ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) کارشناسی علوم آزمایشگاهی ؛ ایمنی شناسی ؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها) ؛ ویروس شناسی ؛ میکروب شناسی پزشکی ؛ (Biomedical Science) بیوشیمی؛ ژنتیک؛ زیست پزشکی
۶۷ قارچ شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی پزشکی؛ زیست شناسی (گرایشهای میکروب شناسی، سلولی مولکولی و جانوری)؛ میکروبیولوژی
۶۸ میکروب شناسی پزشکی کارشناسی میکروب شناسی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ علوم آزمایشگاهی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی*؛ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشکی
۶۹ ویروس شناسی پزشکی کارشناسی میکروب شناسی ؛ انگل شناسی پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی ؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ علوم آزمایشگاهی؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی *؛ دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشکی
۷۰ انگل شناسی کارشناسی انگل شناسی ؛ حشره شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛ زیست شناسی ( با گرایش جانوری ؛ عمومی؛ سلولی و مولکولی؛ میکروبیولوژی)؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
۷۱ علوم تغذیه کارشناسی علوم و صنایع غذایی؛ مهندسی علوم و صنایع غذایی؛ علوم تغذیه؛ بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز گرایش با منشأ دامی)؛ مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی؛ زیست شناسی جانوری؛ زیست شناسی عمومی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی( گرایشهای ژنتیک و بیوشیمی)؛ دبیری زیست شناسی (باگرایش زیست شناسی عمومی)؛ پرستاری؛ مامایی؛ بهداشت عمومی؛ فیزیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ بیوشیمی؛ رژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه
۷۲ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه کارشناسی علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایشها)، علوم آزمایشگاهی، زیست ٢ ٢ ٢ شناسی عمومی، بهداشت عمومی؛ زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی
۷۳ علوم بهداشتی در تغذیه کارشناسی یا بالاتر در رشته های: علوم تغذیه؛ رژیم شناسی؛ صنایع غذایی؛ بهداشت عمومی؛ مامایی؛ پرستاری؛ داروسازی؛ بهداشت موادغذایی (کلیه گرایش ها به جز گرایش با منشأ این رشته در خارج از ایران وجود (BS in medical science) دامی)؛ کارشناسی علوم پزشکی دارد؛ زیست شناسی (جانوری؛ سلولی مولکولی)؛ مهندسی منابع طبیعی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی
۷۴ تغذیه بالینی کارشناسی در رشته علوم تغذیه
۷۵ رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کارشناسیتکنولوژی پرتوشناسی؛ زیست شناسی سلولیو مولکولی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پزشکی هستهای؛ ژنتیک؛ بیوفیزیک؛ فیزیک؛ مهندسی هستهای (با گرایش پرتوپزشکی)
۷۶ فیزیک پزشکی کارشناسی فیزیک؛ بیوفیزیک؛ فیزیک مهندسی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)؛ بینایی سنجی؛ فیزیوتراپی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ مهندسیپزشکی؛ علومآزمایشگاهی؛ مهندسی هسته ای (گرایش پرتوپزشکی و راکتور)؛ تکنولوژی پزشکی هسته ای
۷۷ مامایی کارشناسی مامائی؛ پرستار ماما
۷۸ مشاوره در مامایی کارشناسی مامایی
۷۹ شیمی دارویی کارشناسی در رشته های: داروسازی، کلیه گرایش های شیمی، دبیری شیمی، شیمی محض و کاربردی، بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی
۸۰ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناسی در رشته های : شیمی محض و کاربردی، زیست شناسی(تمام گرایش ها) علوم آزمایشگاهی، تغذیه، بیوشیمی، ایمونولوژی، صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)، میکروب شناسی، دکتری عمومی داروسازی، دکترای حرفه ای دامپزشکی،
۸۱ سم شناسی کارشناسی در رشته های: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، شیمی، میکروب شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم بیولوژی (کلیه گرایشها)- بیوشیمی، شیمی مواد غذایی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، تغذیه، گیاه پزشکی، علوم صنایع غذایی، فیزیولوژی، ایمنی شناسی، پرستاری، سم شناسی، داروشناسی، بیهوشی، میکروبیولوژی، زیست شناسی، علوم دارویی، ویروس شناسی، انگل شناسی، گیاهان دارویی، بهداشت و بازرسی گوشت، دکتری عمومی پزشکی، دکتر عمومی داروسازی، دکتری عمومی دامپزشکی

منبع: دفترچه کارشناسی ارشد ناپیوسته پزشکی سال ۹۷

همه دفترچه‌های انتخاب رشته سال ۱۳۹۷

[wpdm_category id=”AllDaftarche97,” cols=”2″ toolbar=0 item_per_page=10 template=”link-template-default-ext.php”]

دفترچه راهنمای آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 97

به منظور آشنایی با مدارک مورد پذیرش برای هریک از رشته‌های امتحانی مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی به صفحه 29 تا 39 این دفترچه مراجعه فرمایید.

[wpdm_category id=”Arshad97,” cols=”2″ toolbar=0 item_per_page=10 template=”link-template-default-ext.php”]

شهریه پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سال 96-95

حفاظت شده: رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان ویژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی انسانی ۹۷ (به جز علوم ورزشی)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان ویژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی ریاضی ۹۷ (به جز علوم ورزشی)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی تجربی 97 (به جز علوم ورزشی)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: