دفترچه اصلاحیه شماره 2 انتحاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد

[wpdm_package id=3538 template=”link-template-calltoaction3.php”]

همه دفترچه های انتخاب رشته 96

[wpdm_category id=”daftarcheaz96,daftarcheh96,” cols=”1″ toolbar=0 item_per_page=10 template=”link-template-calltoaction3.php”]

سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

نام درس پایه
ریاضی عمومی (1) 3
ریاضی عمومی (2) 3
فیزیک (1) 3
آزمایشگاه فیزیک (1) 1
فیزیک (2) 3
آزمایشگاه فیزیک (2) 1
شیمی عمومی 3
آزمایشگاه شیمی عمومی 1
معادالت دیفرانسیل 3
مبانی برنامه سازی کامپیوتر 3
محاسبات عددی 2
آمار و احتماالت مهندسی 3
مبانی اقتصاد 3
اقتصادسنجی 3
نام درس اصلی
استاتیک 3
مقاومت مصالح و علم مواد 3
ترمودینامیک مهندسی (1) 3
ترمودینامیک مهندسی (2) 3
مکانیک سیاالت 3
آزمایشگاه مکانیک سیاالت 1
انتقال حرارت 3
آزمایشگاه انتقال حرارت 1
سیستمهای انرژی الکتریکی (1) 3
سیستمهای انرژی الکتریکی (2) 3
آزمایشگاه سیستمهای انرژی الکتریکی 1
کنترل 3
آزمایشگاه کنترل 1
ریاضی مهندسی 3
برنامه ریزی ریاضی 3
مبانی تحلیل سیستمهای انرژی 3
مبانی انرژیهای تجدیدپذیر 3
اقتصاد انرژی 3
تبدیل انرژی 3
ممیزی انرژی 3
آزمایشگاه ممیزی انرژی 1
مبانی انتگراسیون فرآیند 3
آثار زیست محیطی انرژی 3
نقشه کشی صنعتی 2
زبان تخصصی 2
نام درس اختیاری
انرژی خورشید 3
انرژی باد 3
انرژی زیست توده 3
مبانی انرژی هستهای 3
اصول کار نیروگاههای آبی 3
فناوری هیدروژن و پیل سوختی 3
انرژی زمین گرمایی 3
مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 3
اصول کار نیروگاههای حرارتی 3
سیستمهای تولید هم زمان 3
اصول کارایی انرژی 3
مبانی سیاستگذاری انرژی 3
مقدمهای بر تحلیل اکسرژی 3
مهندسی فرآورش، انتقال و توزیع نفت و گاز 3
مباحث ویژه مهندسی انرژی 3
آزمایشگاه سیستمهای خورشیدی 1
آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی 1

حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی علوم انسانی (به جز علوم ورزشی)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی تجربی (به جز علوم ورزشی)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی ریاضی (به جز علوم ورزشی)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مبلغ شهریه آموزشی( ریال )
دکتری عمومی پزشکی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
داروسازی ۲۲۸/۵۰۰/۰۰۰
دندانپزشکی ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰
Ph. D تمامی رشته های تحصیلی ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰
کارشناسی ارشد تمامی رشته های تحصیلی ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰
کارشناسی تمامی رشته های تحصیلی ۹۳/۵۰۰/۰۰۰

جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی

جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی قبل از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴
رشته تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
پزشکی ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰
داروسازی ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
دندانپزشکی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی بعد از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴
رشته تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
پزشکی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰
داروسازی ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰
دندانپزشکی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی تمامی رشته های مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و مقطع  PhDسال تحصیلی ۹۵-۹۴
مقطع تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
کارشناسی ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰
کارشناسی ارشد ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰
PhD ۲۰/۷۰۰/۰۰۰

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی انسانی – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

[table “7” not found /]

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی تجربی 96 – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

[table “6” not found /]

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی ریاضی 96 – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

[table “5” not found /]